Informacje ogólne

Gdynia wchodzi wraz z Gdańskiem i So­po­tem w skład Trójmia­sta. Jest naj­większym pol­skim mia­stem niebędącym mia­stem wo­jewódz­kim.

Im­pul­sem do ro­z­woju mia­sta była bu­dowa por­tu, który pow­stał w celu za­pew­nie­nia Pol­sce dostępu do mor­skich sz­laków i bazy ma­rynar­ki wo­jen­nej. Napływ lud­ności i dy­na­micz­ny rozwój por­tu sprawiły, że w ciągu kil­ku­na­stu lat Gdynia ze wsi rybac­kiej prze­ksz­tałciła się w dy­na­micz­nie ro­z­rastające się mia­sto.

Naj­większy­mi państwowymi uczel­nia­mi w mieście są Aka­de­mia Ma­rynar­ki Wo­jen­nej oraz Aka­de­mia Mor­ska, obie związa­ne są z nad­mor­skim charak­terem Gdyni. W Gdyni znaj­dują się również dwa z wy­działów Uniwer­sy­tetu Gdańskie­go: Wy­dział Bio­logii oraz Wy­dział Oceanogra­fii i Geogra­fii. 

W Gdyni funk­cjonują także uczel­nie prywat­ne: Po­mor­ska Wyższa Sz­koła Hu­ma­nistycz­na, Wyższa Sz­koła Ad­mi­nistracji i Biz­ne­su im. Eu­geniu­sza Kwiat­kow­skie­go, Wyższa Sz­koła Ko­mu­nika­cji Społecz­nej, Wyższa Sz­koła Międzyna­ro­dowych Sto­sunków Go­spo­dar­czych i Po­li­tycz­nych oraz Wyższa Sz­koła Ban­ko­wa w Gdańsku Wy­dział Eko­nomii i Zarządzania w Gdyni.

Gdynia może po­ch­walić się drugim pod względem przeładunków por­tem mor­skim w Pol­sce. Sie­dziby mają tu­taj zakłady prze­mysłu spożyw­cze­go, bu­dow­lanego, elek­tro­nicz­nego, te­le­ko­mu­nika­cyj­nego.

W Gdyni znaj­du­je się kil­ka centrów han­dlowych: Cen­trum Han­dlowe "Rivie­ra", Cen­trum Han­dlowe Kwiat­kow­skie­go, Cen­trum Han­dlowe Sz­perk, Cen­trum Han­dlowe Wi­tawa, Dom Han­dlowy „Bato­ry”, Dom To­waro­wy „Chylonia”, Trójmiej­skie Cen­trum Han­dlowe „Klif” oraz zespół Miej­skich Hal Tar­go­wych.

Miesz­kańcy mia­sta mo­ga ko­rzystać z dwóch mul­tipleksów: Mul­tiki­no i Helios. W Gdyni działają te­atry, ga­le­rie, mu­zea, bi­blio­teki, festiwale, klu­by spor­to­we. Cyklicz­nie od­bywa się Gdynia Film Festival, pod­czas które­go wyświe­tlane są fil­my fabu­lar­ne pro­duk­cji pol­skiej. Nj­lep­szym pro­duk­cjom przy­zna­wane są Złote Lwy.

Coroczną im­prezą o charak­terze kul­tu­ral­nym są Cu­daWian­ki, czyli kon­cer­ty, pa­rady, hap­penin­gi, które in­au­gurują se­zon let­ni w Gdyni. Stu­den­ci nie po­win­ni na­rze­kać na nudę, a bliskość mo­rza jest dla nich do­dat­ko­wym atu­tem.

Kierunki studiów w Gdyni

Wykaz uczelni

Lokalizacja